Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Κομοτηνή,    

4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                Αριθ.Πρωτ:    
1.    ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4.    ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                           
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                               
           
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ                    ΠΡΟΣ:           

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45

Τηλ: 25313  51200-400
FAX: 25313 51191
                                                           
                                                                        ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα.
Σχετ: α) το Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ. Α΄)
          β) τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426//09-08-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε εφαρμογή των (α) και των (β) σχετικών και προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού, όπου ανήκουν οργανικά.
Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:
·         να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται
·         να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

Τα δικαιολογητικά για τους ασκήσαντες ελεύθερο επάγγελμα και όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
1.    Βεβαίωση από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την  άσκηση του επαγγέλματος.
2.    Εφόσον η ιδιότητα του μέλους Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος προσκομίζει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία η διάρκεια ασφάλισης.
3.    Εφόσον δεν προβλέπεται η άδεια άσκησης ή βεβαίωση, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της.
4.    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.Τα δικαιολογητικά για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
1.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος εργασίας.
2.    Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος απασχόλησης απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο  απασχολήθηκε.
3.    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αιτείται την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν αρμοδίως τόσο τη διάρκεια της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας όσο και τη συνάφεια αυτής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την απόφαση της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι την 31-08-2016.

                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Κομοτηνή,    

4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                Αριθ.Πρωτ:    


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                           
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                               
           
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ                    ΠΡΟΣ:           

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45

Τηλ: 25313  51200-400
FAX: 25313 51191
                                                           
                                                                       


ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα.
Σχετ: α) το Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ. Α΄)
          β) τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426//09-08-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε εφαρμογή των (α) και των (β) σχετικών και προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού, όπου ανήκουν οργανικά.
Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:
·         να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται
·         να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

Τα δικαιολογητικά για τους ασκήσαντες ελεύθερο επάγγελμα και όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
1.    Βεβαίωση από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την  άσκηση του επαγγέλματος.
2.    Εφόσον η ιδιότητα του μέλους Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος προσκομίζει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία η διάρκεια ασφάλισης.
3.    Εφόσον δεν προβλέπεται η άδεια άσκησης ή βεβαίωση, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της.
4.    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.Τα δικαιολογητικά για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
1.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος εργασίας.
2.    Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος απασχόλησης απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο  απασχολήθηκε.
3.    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αιτείται την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν αρμοδίως τόσο τη διάρκεια της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας όσο και τη συνάφεια αυτής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την απόφαση της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι την 31-08-2016.

                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΕΒΡΟΥ
 (υπόψη κ. Παπαντωνούδη Αθανασίας)

2.   Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
 (υπόψη κ. Καπετάνη Αθανασίας)

3.   Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
 (υπόψη κ. Στεφανίδου Αντωνίας)

4.   Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
 (υπόψη κ. Καζάκη Δέσποινας)

5.   Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 (υπόψη κ. Κωνσταντινίδου Μαγδαληνής)

6.   Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
 (υπόψη κ. Ξυνίδου Κωνσταντινιάς, κ.Δαδίνου Μαρίας)

7.   Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
 (υπόψη κ. Βαρούμα Χρυσούλας)

8.   Γ.Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
 (υπόψη κ. Καλουσοπούλου Δέσποινας)

9.   Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 (υπόψη κ. Δημούδη Τριανταφυλλιάς)

10. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
 (υπόψη κ. Ζιάκου Παρασκευής)

11. Γ.Ν. ΧΙΟΥ
 (υπόψη κ. Κακμή Αγγελικής)

12. Γ.Ν. ΓΕΝΗΜΑΤΑ
 (υπόψη κ. Τάκου Δήμητρας)

13. Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ – ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 (υπόψη κ. Δημητριάδη Βασίλειου)

14. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 (υπόψη κ. Κωστενίδου Ανθούλας)

15. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 (υπόψη κ. Χελιώτου Χριστιάννας)