Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αθήνα 9 - 12 -2011
Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/οικ.135825
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-5236047
Ώρες κοινού : 12.00 – 14.30

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής
πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 67/68 (ΦΕΚ 303/Α΄)
2. Το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α΄)
3. Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄), άρθρ. 28, παρ. 3.
4. Την αριθμ. ΔΥεα/οικ.1143/95 (ΦΕΚ 951/Β΄/95) Κοινή Υπουργική απόφαση «εξαίρεση
διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»
5. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου μετά την τοποθέτησή τους στα Περιφερειακά
Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας εκπαιδεύονται υποχρεωτικά τον πρώτο, της δωδεκάμηνης
υπηρεσίας τους, μήνα στο Νοσοκομείο που υπάγεται το Π.Ι. ή το Κ.Υ. που
τοποθετήθηκαν.
Η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία και αντίστοιχα ιατρεία επειγόντων περιστατικών αναγνωρισμένων ή μη τμημάτων
του Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα. Ο χρόνος δε αυτός θα προσμετράτε ως
χρόνος ειδίκευσης οποιασδήποτε ειδικότητας και κατά την έναρξη αυτής. Επιπλέον δεν
θα ισχύει για τους γιατρούς που έχουν ασκηθεί πέραν του μηνός σε οποιαδήποτε
ειδικότητα σε αναγνωρισμένα τμήματα Νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εσωτερικού ή του
Εξωτερικού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας εκτός του Νομού Αττικής.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας
3. Δ/νση Προσωπικού – Τμ. Αρχείο
(με την παράκληση να ενεργήσει για τη δημοσίευση
της παρούσας στο Εθνικό Τυπογραφείο)
4. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π.
Τμήμα Γ΄ (5)