Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Του Συλλόγου Εργαζομένων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Κομοτηνής


ΑΡΘΡΟ 1

Ίδρυση Επωνυμία
Δημιουργείται με βάση το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Κομοτηνής (αρθρ…….) ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου, το οποίο θα εδρεύει στον χώρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2

Στόχοι
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή χρηματικής βοήθειας στα μέλη του και τις οικογένειες τους, ήτοι συγγενείς πρώτου (α’ βαθμού) λόγω προβλημάτων υγείας, καθώς και σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 3

Σφραγίδα
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας έχει δική του σφραγίδα, κυκλική, στην οποία αναγράφεται «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη
Μέλη του Ταμείου είναι αυτοδίκαια όλα τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων, όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του, εκτός αν δηλώσουν εγγράφως ότι δεν θέλουν να είναι μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιώματα – υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη του Ταμείου έχουν ίσα δικαιώματα. Μέσω των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, εκλέγουν την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.


ΑΡΘΡΟ 6

Πόροι του Ταμείου
Πόροι του Ταμείου είναι:
Α) Οι μηνιαίες τακτικές συνδρομές των μελών του όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων ήτοι 1,00 €.
Β) Έκτακτες εισφορές, το ύψος και η διάρκεια των οποίων θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, μετά από πρόταση της Δ.Ε. του Ταμείου ή πρόταση των μελών του Ταμείου η εκτίμηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων.
Γ) Δωρεές επώνυμες και ανώνυμες.,
Δ) Έσοδα από εκδηλώσεις που γίνονται με ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων για τους σκοπούς του Ταμείου.
Ε) Οι τόκοι κατάθεσης των ως άνω ποσών.

ΑΡΘΡΟ 7
Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι πενταμελής και τα δύο (2) μέλη της εκλέγονται στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η σύσταση της γίνεται στο πρώτο Δ.Σ. μετά τις εκλογές του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, για τρία (3) χρόνια.
Μετά την ίδια εκλογή εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στην ημερήσια διάταξη του οποίου έχει γραφεί το θέμα, ΄΄Εκλογή Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας΄΄.
Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου. Στην Δ.Ε. του Ταμείου συμμετέχουν οπωσδήποτε τρία (3) μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων. Τα μέλη της Δ.Ε. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξή τους Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο – Γεν. Γραμματέα –  - Αναπλ.Γραμματέα –
Tαμία.
ΑΡΘΡΟ 8
Λειτουργία Δ.Ε.
Η Δ.Ε. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη της με αίτησή τους, γράφοντας και τους λόγους και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Δ.Ε. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας μετρά επί πλέον η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος της Δ.Ε. που απουσιάζει σε τρεις συνεδριάσεις συνεχείς αδικαιολόγητα θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό.
ΑΡΘΡΟ 9
Εκπροσώπηση – Αρμοδιότητες μελών Δ.Ε.του Ταμείου Αλληλοβοηθείας
Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Ταμείου εκπροσωπούν μαζί με το προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε κάθε διοικητική, δικαστική ή άλλη Αρχής.
- Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Υποβάλλει την λογοδοσία, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σε κάθε Γ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Ταμείου.
- Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, τηρεί τα βιβλία του και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της γραφικής δουλείας. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το Μητρώο μελών, το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία. Φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα του Ταμείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γεν. Γραμματέας τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα.
- Χρέη Ταμία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας εκτελεί ο ταμίας που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Παρακολουθεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και είναι υπεύθυνος προσωπικά για κάθε απώλεια ή ανωμαλία στην διαχείριση. Τα έσοδα του Ταμείου τα καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα του Δημοσίου σε ειδικό λογαριασμό ΄΄ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ΄΄.
Σύμφωνα με τον νόμο κάθε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τον λογαριασμό αυτόν γίνεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, είτε από κοινού είτε από τον καθένα ξεχωριστά.
Γνωστοποιείται δε στην Τράπεζα το όνομά του αμέσως μετά την εκλογή του.
Ο Ταμίας παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Ε. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 10
Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Εργαζομένων ασκεί τον έλεγχο στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι αποκλειστικά και μόνο μέλη του Ταμείου οικονομικά τακτοποιημένα (εκτός της περίπτωσης που δικαιούχοι είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά του θανόντος μέλους).
Από την στιγμή που θα δεχτεί το βοήθημα ο υπάλληλος-μέλος του Ταμείου, δεν δύναται να αποχωρήσεις από το Ταμείο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.
Το ποσό που θα δίνεται ως βοήθημα σε κάθε άτομο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 των ετήσιων εσόδων του Ταμείου για την πρώτη (1η) τριετία λειτουργίας του Ταμείου και το 1/5 του αποθεματικού του Ταμείου μετά την λήξη της πρώτης (1ης) τριετίας.
Το ποσό του βοηθήματος θα κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση.
Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, το ποσό θα προσδιορίζεται με κοινή απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και του Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση βοηθήματος
μέσα σε διάστημα 2 μηνών .
Οι περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται και το ύψος του ποσού του βοηθήματος εξετάζονται κατά περίπτωση από την Δ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Δικαιολογητικά για παροχή χρηματικής βοήθειας.
α. Αίτηση του μέλους (εντός 2 μηνών)
β. Φωτοαντίγραφο εξιτηρίου νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρική γνωμάτευση
γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί κατά περίπτωση από του Δ. Επιτροπή του Ταμείου.
 ΑΡΘΡΟ 13

Η Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου Εργαζομένων είναι το ανώτερο όργανο αποφάσεων για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
ΑΡΘΡΟ 14
Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ευθύνεται έναντι των μελών του και έναντι τρίτων μέχρι του ύψους του ενεργητικού του, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Συλλόγου Εργαζομένων και των μελών της Διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων και της Δ.Ε. του Ταμείου.
Η εισφορά των μελών σε καμιά περίπτωση δεν είναι ανταποδοτική ούτε μπορεί να αναζητηθεί από τα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 15
Περί διάλυσης του Ταμείου
Για να διαλυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων. Και μετά από αιτιολογημένη πρόταση – απόφαση του Δ.Σ. που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
Τυχόν αποθεματικό του Ταμείου μεταφέρεται στο Ταμείο του Συλλόγου Εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 16
Τροποποίηση του Κανονισμού του Ταμείου
Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων μετά από πρόταση του Δ.Σ.


Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΝΙΑΙΑ
ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27.1.2017  ΚΑΙ ΩΡΑ  20:30                    ΣΤΗΝ   ΚΟΣΜΙΚΗ  ΑΙΘΟΥΣΑ DIAMOND  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ


Δηλώσεις συμμετοχής στους Προϊσταμένους των τμημάτων και στα μέλη του Συλλόγου μέχρι την Πέμπτη 19.1.2017


                                                                         

                                                                                                                      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Κομοτηνή 13.1.2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν καταθέσει φάκελο με στοιχεία από ΔΑΝΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ για ένδικη διεκδίκηση μέσω της δικηγόρου κ. Κάτση, να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Συλλόγου ώστε να παραλάβουν και να συμπληρώσουν την εξουσιοδότηση για τη νόμιμη εκδίκαση των υποθέσεων.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ