Το Νοσοκομείο σου ή ... το νοσοκομείο "μισή ώρα δρόμος"
Με έναν ξεχωριστό τρόπο, συνεχίζει, τον αγώνα του, ο Σύλλογος εργαζομένων, του Νοσοκομείου Κομοτηνής, δημιουργώντας, ένα βίντεο, στο διαδίκτυο. Μέσα, από αυτό, στέλνουν μήνυμα στους πολίτες και τους ζητάνε, την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους, ώστε, το Νοσοκομείο Κομοτηνής, να παραμείνει ανοικτό. «Μην επιτρέψεις, να σου στερήσουν, το δικαίωμα, στην περίθαλψη. Το νοσοκομείο Κομοτηνής, πρέπει, να παραμείνει ανοικτό. Καμία κλειστή κλινική, καμία υποβάθμιση. Στήριξε την προσπάθεια μας, φώναξε κι εσύ μαζί μας, για ένα νοσοκομείο, χωρίς κενά, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν κλείνουν, απλά, ένα νοσοκομείο, βάζουν σε κίνδυνο, την ζωή όλων μας».

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Δ΄

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 10187
ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ. 2105231107, 2105230825

ΦΑΞ: 2105239238

Θέμα: Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με τις

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α).

2. Του Νόμου 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος υγείας

και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης»

3. Του Νόμου 3754/09 (ΦΕΚ 43/Α) «Ρύθμιση ορών απασχόλησης των

Νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».

4. Του νόμου 4052/12 (ΦΕΚ 41/Β/12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του

νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της

Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου

χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 90 του "Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'98) και το

γεγονός ότι τυχόν επιπλέον προκαλούμενες δαπάνες από την εφαρμογή των

διατάξεων της παρούσας απόφασης θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του

προϋπολογισμού του εκάστοτε νοσοκομείου.

6. Της σχετικής απόφασης της 20ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (24/2/2012, Θέμα 3α).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
1. Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς και

στο Νοσοκομείο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των

περιφερειών του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και

εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες του

προσωπικού.

Ειδικά για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία μπορεί με απόφαση του Διοικητή να

λειτουργεί σε ένα από αυτά το ΤΕΠ και το άλλο ή τα άλλα να συνεπικουρούν σε

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Για την αποφυγή συνωστισμού ή ανάπτυξης επικουρικών κλινών ο ασθενής ο οποίος

εξετάζεται σε ΤΕΠ ενός νοσοκομείου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο νοσοκομείο,

κατά προτίμηση αλλά όχι απαραίτητα διασυνδεόμενο ή του ιδίου υγειονομικού

σχηματισμού.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς

για την εικόνα πλήρωσης των κλινών στα νοσοκομεία ή για την αυξημένη κίνηση στα

ΤΕΠ έτσι ώστε να κατευθύνει το ΕΚΑΒ προς λιγότερο επιβαρυμένους υγειονομικούς

σχηματισμούς.

3. Η χωροταξία του ΤΕΠ εξαρτάται από τον αριθμό των ασθενών τους οποίους

εξυπηρετεί, τις ημέρες εφημερίας του, το προσωπικό που απασχολεί, τον εξοπλισμό

που διαθέτει, την οργανωτική του δομή και δυνατότητες. Ως εκ τούτου ο βασικός

χωροταξικός σχεδιασμός κάθε ΤΕΠ περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά):

• Υποδοχή – Γραμματεία - Διαλογή

• Αίθουσα αναμονής - Χώρος ενημέρωσης συγγενών

• Αίθουσα Αναζωογόνησης

• Εξεταστήρια – Αίθουσα γύψου

• Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο)

• Θάλαμοι βραχείας νοσηλείας

• Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών

• Ακτινολογικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

• Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου

• Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

• Γραφεία - Αποθήκες

4. Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απολύτως απαραίτητο

προσαυξανόμενο σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις

κλίνες του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει (παρακάτω ενδεικτικός πίνακας).
ές

ανάγκες ανάλίνες

Πολυκάναλοι ΗΚΓφοι 6 1 / 200 κλίνες

Απινιδωτές 3 1 / 400 κλίνες

Εξωτερικός βηματοδότης 2

Φορητοί Αναπνευστήρες 2 1 / 200 κλίνες

Μόνιτορ με δυνατότητες ΗΚΓφικής παρακολούθησης

περιφερικής οξυμετρίας, μη επεμβατικής μέτρησης της

αρτηριακής πίεσης και καπνογραφίας

4 1 / 200 κλίνες

Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα – οξύμετρα 4 1 / 100 κλίνες

Τροχήλατα αναζωογόνησης 2 1 / 200 κλίνες

Συσκευές θέρμανσης αίματος 2 1 / 400 κλίνες

Αντλίες χορήγησης υγρών 4 1 / 200 κλίνες

Χειρουργική διαθερμία 1 1 / 400 κλίνες

2
Συσκευή Θέρμανσης – Ψύξης ασθενούς 1 1 / 400 κλίνες

Ειδικά Φορεία μεταφοράς ασθενών 6 1 / 100 κλίνες

Φιάλες Οξυγόνου 6 1 / 100 κλίνες

Πολυαναλυτής αερίων αίματος 1 1 / 400 κλίνες

Φορητό Υπέρηχο 1 1 / 400 κλίνες

Σετ Παροχέτευσης θώρακα 2 1 / 200 κλίνες

Σετ επείγουσας περιτοναϊκής πλύσης (lavage) 1

Σάκο ανάνηψης με τον εξοπλισμό του 2 1 / 400 κλίνες

Σετ ειδικών ιατρείων (ΩΡΛ, Οφθαλμολογικού,

Γυναικολογικού, Ορθοπαιδικού)

5. Συνεργασία Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων και Ε.Κ.Α.Β.

• Κατά την μεταφορά των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. ασθενών

στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου των Τ.Ε.Π. ή

του Αναπληρωτή του ή του Υπευθύνου Εφημερίας, θα πρέπει να γίνεται άμεσα

εκτίμηση της κατάστασης των διακομιζόμενων ώστε να παρέχεται προτεραιότητα

στην παραλαβή και εισαγωγή των επειγόντων περιστατικών, που χρήζουν άμεσης

αντιμετώπισης, έναντι των λοιπών που δεν διατρέχουν κίνδυνο εκ της αναμονής κατά

την σειρά αφίξεως. Σημειώνεται ότι η προσέλευση δια ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν

συνιστά λόγο αυτόματης παραχώρησης προτεραιότητας.

• Ο χώρος πρόσβασης/στάθμευσης των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στα Τ.Ε.Π.

πρέπει να διατηρείται πάντοτε ελεύθερος και να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των

ασθενοφόρων του κατά την είσοδο τους στους χώρους των Νοσοκομείων.

• Κατά την παραλαβή των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. ασθενών

στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, υπογράφεται έγγραφο-έντυπο παράδοσης και

παραλαβής του περιστατικού από τον εκάστοτε Προϊστάμενο των Τ.Ε.Π. ή τον

Αναπληρωτή του. Για την πληρότητα του αρχείου του ασθενούς, κατά την υπογραφή

του ως άνω εγγράφου-εντύπου, παραδίδεται από το πλήρωμα του ασθενοφόρου ή

της κινητής μονάδας του Ε.Κ.Α.Β. στον εκάστοτε Προϊστάμενο των Τ.Ε.Π. ή

Αναπληρωτή του, αντίγραφο του συντασσόμενου Δελτίου Ασθενοφόρου-Κινητής

Μονάδας στο οποίο καταγράφονται η κατάσταση του ασθενούς κατά τον χρόνο

παραλαβής του και οι παρασχεθείσες ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια

της διακομιδής του, μέχρι την παράδοση του στα Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου.

• Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής των

διακομιζόμενων ασθενών με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β., οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ή

αναπληρωτές τους πρέπει να μεριμνούν προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής

διαθεσιμότητα φορείων και χρησιμοποιούμενων υλικών, σε σχέση με τα

χρησιμοποιούμενα από το Ε.Κ.Α.Β. (διαλειτουργικότητα και συμβατότητα του

εξοπλισμού των ΤΕΠ με τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ), ώστε να διευκολύνεται η ταχεία

παράδοση των περιστατικών. Επίσης, η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να

εξασφαλίζει τους διακομιζόμενους ασθενείς στα Τ.Ε.Π., καθώς και τα πληρώματα των

ασθενοφόρων από τις καιρικές συνθήκες με την ύπαρξη των κατάλληλων για το

σκοπό αυτό υποδομών.

6. Στο Τ.Ε.Π. των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με βαθμό Διευθυντή

του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, ή Γενικής

Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,

προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Στο ΤΕΠ των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων :Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ (Ρίο)


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

o
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

δύναται να προΐσταται ιατρός μέλος ΔΕΠ αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας.

7. Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που

συστήνονται για το Τμήμα αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα

τμήματα του νοσοκομείου. Για το πρόγραμμα σε κάθε εφημερία υπεύθυνος είναι ο

Διοικητής ή Αναπλ. Διοικητής του Νοσοκομείου.

7.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με άρθρ. 6 παρ. 5

του Ν.2889/2001 συνιστώνται:

Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή

Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ

ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,

διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση -

συντονισμό του έργου της εφημερίας.

Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α, και μία (1) θέση Επιμελητή Β του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και

γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με

αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-

νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της

εφημερίας.

7.2 Ο αριθμός των ιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. προσαυξάνεται με ιατρικό

προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του ίδιου νοσοκομείου ώστε η στελέχωση

του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό να είναι ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις

(4) Επ. Β αναλόγων με τα ανωτέρω ειδικοτήτων. Με απόφαση του Διοικητή του

νοσοκομείου ή του Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001

όπως ισχύει και γνώμη του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη

την δυναμικότητα σε κλίνες, τις ημέρες εφημερίας του, τις ιδιαιτερότητες του

νοσοκομείου και τον μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών, καθορίζεται ο

αριθμός των γιατρών που απαιτείται για την επιπλέον στελέχωση του Τ.Ε.Π.

7.3 Μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στην παρ. 7.1

καθώς και για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με το ιατρικό προσωπικό που αναφέρεται

στην παρ. 4.2, τηρείται άμεσα η ακόλουθη διαδικασία:

Για τη θέση προϊσταμένου Τ.Ε.Π. υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό

σημείωμα εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του

Διοικητή ή του Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001

όπως ισχύει, γιατροί Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του

νοσοκομείου καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων με κριτήρια:

α) την επιστημονική επάρκεια, η οποία τεκμηριώνεται από το επιστημονικό και κλινικό

έργο του υποψηφίου

β) τη διοικητική ικανότητα, η οποία τεκμηριώνεται από προηγούμενη θητεία του σε

θέσεις διοικητικής ευθύνης

γ) την εμπειρία και γνώση του στην επείγουσα ιατρική, η οποία τεκμηριώνεται είτε

από πιστοποιητικό επάρκειας στην επείγουσα ιατρική είτε από τη θητεία σε τμήματα

επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή από τη θητεία στο ΕΚΑΒ

δ) την εξειδίκευση σε ΜΕΘ.


Ο πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων υποβάλλεται στο Διοικητή του νοσοκομείου

ή στο Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001. Ο Διοικητής

του νοσοκομείου ή το Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν.

2889/2001 όπως ισχύει με απόφαση του τοποθετεί ως προϊστάμενο Τ.Ε.Π. έναν από

τους τρεις πρώτους στον πίνακα χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά εγγραφής.

Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10)

ημερών, ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. ορίζεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή το

Δ.Σ. των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει μετά

από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Για τις λοιπές θέσεις ιατρικού προσωπικού τηρείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται

για τον ορισμό του προϊσταμένου.

Η θητεία των γιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. είναι για ένα (1) έτος η οποία

δύναται να ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

7.4 Οι ιατροί του Τ.Ε.Π. μπορούν να καλούν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων

περιστατικών, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων από τους εφημερεύοντες στα τμήματα, οι

οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο

Τ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, σε

συνεργασία με τους Διευθυντές των Τμημάτων μηνιαίος κατάλογος από τους

εφημερεύοντες ιατρούς των τμημάτων του νοσοκομείου που θα καλύπτουν τις

ανάγκες του Τ.Ε.Π., ενώ παράλληλα οργανώνονται ομάδες φροντίδας με διατομεακή

σύνθεση (π.χ. τραύματος, καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α.).

7.5 Η κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Π. με μη ιατρικό προσωπικό της Ιατρικής

Υπηρεσίας γίνεται με βάση μηνιαίο πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή

της Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Διευθυντή του Τ.Ε.Π. και υποβάλλεται

στο Διοικητή ή Αναπλ. Διοικητή του Νοσοκομείου.

7.6 Στο Τ.Ε.Π. προΐσταται νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με αποδεδειγμένη

εμπειρία και γνώση στην επείγουσα νοσηλευτική η οποία τεκμηριώνεται από τη

θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επειγόντων περιστατικών της

Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της Ελλάδας

ή του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας προ-

νοσοκομειακής φροντίδας.

7.7 Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. καθορίζεται

ανάλογα με τη δυναμικότητα σε κλίνες, τις εφημερίες του νοσοκομείου, τις

ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και το μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών.

7.8 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας

λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, ΜΑΦ,

Μονάδα Ανάνηψης καθώς και η εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας

προνοσοκομειακής φροντίδας. Η κατανομή και η εναλλαγή του προσωπικού πρέπει να

γίνεται από τον προϊστάμενο νοσηλευτή ΤΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος

και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού.

7.9 Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εργαζομένων στα Τ.Ε.Π. Ιατρών, Νοσηλευτών

και Διοικητικών θα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού των προσερχομένων, ανά

ώρα, ασθενών.


7.10 Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Διευθυντή της Διοικητικής

Υπηρεσίας του νοσοκομείου καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού που θα

καλύψει τις ανάγκες του Τ.Ε.Π. σε γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και για την

καθαριότητα και ασφάλεια του χώρου.

8. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τ.Ε.Π. και ασκεί όλες

τις αρμοδιότητες διοικητικές και επιστημονικές που απορρέουν από τη θέση του ως

προϊσταμένου τμήματος. Ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό του Τ.Ε.Π. Επιμελητή Α`.

Για τις ημέρες Γενικής Εφημερίας ο προϊστάμενος του Τ.Ε.Π. ορίζει έναν Επ. Α΄ ως

υπεύθυνο εφημερίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Επ. Α΄ ορίζει ως

υπεύθυνο εφημερίας γιατρό με βαθμό Επ. Β΄.

9. Δημιουργείται στα ΤΕΠ χώρος διαλογής στον οποίο υποδέχονται τον ασθενή

ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ΠΦΥ και

ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης του τον κατευθύνουν στους χώρους του

Τ.Ε.Π.. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται

άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά σε

σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης του Τ.Ε.Π..

Ο ασθενής δεν μετακινείται, αλλά αντιμετωπίζεται πάντα στο χώρο του Τ.Ε.Π., όπου

εξετάζεται και παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και στη

συνέχεια εναλλακτικά είτε:

α. του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή και ενημερώνεται εάν απαιτείται

περαιτέρω παρακολούθηση του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,

β. οδηγείται σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Τ.Ε.Π. για ολιγόωρη παραμονή και

παρακολούθηση μετά την οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγεται στο

αναγκαίο για την περίπτωση του τμήμα,

γ. εισάγεται στο οικείο με την πάθηση του τμήμα,

δ. διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο του

Τ.Ε.Π. ή τον υπεύθυνο εφημερίας του άλλου νοσοκομείου.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Τ.Ε.Π. συντάσσεται αναλυτικό σημείωμα

που συνοδεύει το εισιτήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από τον

προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Τ.Ε.Π. καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και σε

ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των προσερχόμενων ασθενών, καθώς και η πορεία

εξέλιξής των.

10. Με ευθύνη της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας (ΟΕΕΕ) ή του

Συντονιστή Εφημερίας κάθε νοσοκομείου, γίνεται η κατανομή των κλινών μεταξύ των

επειγόντων περιστατικών και των τακτικών περιστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται

τόσο η δυνατότητα εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών, όσο και των

ευρισκόμενων σε αναμονή νοσηλείας τακτικών ασθενών.

Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο Νοσοκομείο το εισιτήριο εισαγωγής

υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. ή τον αναπληρωτή του ή τον

συντονιστή της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας ή τον Συντονιστή

Εφημερίας.

11. Οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ή οι αναπληρωτές τους ενημερώνουν την Ομάδα

Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας ή τον Συντονιστή Εφημερίας κάθε νοσοκομείου,

καθώς και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), σχετικά με τον αριθμό

των περιστατικών που υποδέχονται (μέσω ΕΚΑΒ ή ιδίων μέσων) ώστε να εκτιμάται η

δυνατότητα ή μη άμεσης αντιμετώπισης νέων περιστατικών.

Κατά την διακομιδή του περιστατικού το Συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνει

τον υπεύθυνο του Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου προς το οποίο κατευθύνεται το

ασθενοφόρο και παρέχει και τις σχετικές πληροφορίες ως προς το περιστατικό.

12. Το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το ΤΕΠ του

νοσοκομείου σε συνεργασία με τους γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων του

νοσοκομείου μεριμνά για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γιατρούς,

και νοσηλευτές. Για την οργάνωση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων δύναται

να υπάρξει συνεργασία με άλλους φορείς/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο

χώρο της επείγουσας ιατρικής προκειμένου να γίνουν γνωστές στο προσωπικό των

ΤΕΠ οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, να υπάρξει μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών

λειτουργίας των ΤΕΠ, κλιμάκων διαλογής, βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών

αλγόριθμων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία και εξέλιξη επ΄ αυτού.

13. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργείται η υπ` αριθμ. Υ4α/οικ.117448/14-

9-07 (ΦΕΚ 1900/Β) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.», όπως έχει τροποποιηθεί με την

αριθμ. Υ4α/οικ.91001/3-7-09 (ΦΕΚ 1483/Β) όμοια: «τροποποίηση και συμπλήρωση

της υπ΄αριθμ. Υ4α/οικ.117448/14-9-07 (ΦΕΚ 1900/Β/14.9.2007) υπουργικής

απόφασης «Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος

Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πίνακας Διανομής

1. Όλες τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας

2. Όλες τις Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις

υγειονομικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους

Κοινοποίηση Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γραφ. κ. Υπουργού

2. Γραφ. κ. Υφυπουργού

3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΥΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

4. Γραφ. κας Γεν. Δ/ντριας Υπ. Υγείας

5. ΕΚΑΒ

6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
ΑΔΑ: Β4ΒΠΘ-1Ι4